algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Koninklijke Tichelaar B.V.
 

algemeen

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend - derhalve met uitsluiting van mogelijke voorwaarden van koper - deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, alsmede de condities vermeld in onze geldende prijscouranten.
 

artikel 1 - leveringsplicht

Offertes zijn steeds vrijblijvend en maximaal 6 weken geldig. Leveringsplicht ontstaat slechts door schriftelijke orderbevestiging van de fabrikant en tegen de prijzen en condities van de dag van opdracht. De koper kan deze order nimmer annuleren, tenzij bij prijswijziging. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door te late levering. In geval van overmacht (onder meer: brand, staking, oproer, oorlog, technische bedrijfsstoring, fabricagemoeilijkheden enz.) is de fabrikant van leveringsplicht ontslagen.
Bij wijziging van prijzen voor grondstoffen, energie, hulpstoffen en andere voor vervaardiging van de voor een bestelling benodigde materialen, alsmede van vrachtkosten, lonen, wijzigingen in de valutaverhoudingen of soortgelijke factoren, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Bij niet, te late of onvolledige nakoming ten gevolge van overmacht zijn wij nimmer gehouden tot schadevergoeding.
 

artikel 2 - speciale orders

De fabrikant is gerechtigd van speciaal voor de koper vervaardigde artikelen ten hoogste 15% meer of minder dan besteld is te leveren, alsmede ten hoogste 15% tweede keus met nader overeen te komen korting.
 

artikel 3 - levering

De levering geschiedt af fabriek. De goederen reizen voor rekening van de koper. Het risico van beschadiging en/ of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij het bedrijf.
Bij levering langer dan 30 dagen zonder dat dit is afgesproken, heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 

artikel 4 - herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 (zeven) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 

artikel 5 - kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 

artikel 6 - vracht- en minimum orderkosten

De fabrikant is gerechtigd overeengekomen vracht- en minimum orderkosten in rekening te brengen.
 

artikel 7 - emballage

De kosten van verpakking en verpakkingsmateriaal kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Houten en metalen verpakkingen worden tegen de factuurwaarde teruggenomen indien zij binnen een maand na afzending in goede staat franco door de fabrikant zijn terugontvangen.
 

artikel 8 - reclames en retourzendingen

Alle reclames moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk geschieden. Retourzendingen dienen franco te geschieden en zijn slechts na afspraak toegestaan. Het breukrisico van retourzendingen is voor rekening van de koper. In geval van enige reclame blijft de koper gehouden tot betaling van het factuurbedrag zonder enig recht op korting of compensatie.
 

artikel 9 - betaling

Betalingen dienen te geschieden binnen de bij de fabrikant gebruikelijke termijn. De fabrikant is gerechtigd in bijzondere gevallen of omstandigheden vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.
 

artikel 10 - incassokosten en rente

De koper die op de vervaldag nog niet heeft betaald is, zonder dat enige aanmaning is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. De rente loopt van de vervaldag tot en met de dag van betaling. De rentevoet is gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1%. Alle gerechtelijke en niet gerechtelijke incassokosten, de laatste ten bedrage van minimaal 15% van het te vorderen bedrag, ontstaan ten gevolge van niet of niet tijdige betaling, komen ten laste van koper.
 

artikel 11 - eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht der goederen gaat eerst na volledige betaling op de koper over. De koper is niet gerechtigd nog niet betaalde goederen te vervreemden, te belasten of, anders dan nodig voor en gebruikelijk in het bedrijf van koper te verwerken.
Als koper op enigerlei wijze in gebreke blijft zijn wij gerechtigd de goederen terug te halen.
 

artikel 12 - industrieel en intellectueel eigendom

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zal de koper geen gebruik maken van aan fabrikant toebehorende handelsnamen, handelsmerken of logo's. Alle ten behoeve van de koper vervaardigde modellen, monsters, ontwerpen en de auteursrechten blijven eigendom van de fabrikant.
 

artikel 13 - nederlands recht

Op alle door de fabrikant gesloten overeenkomsten van koop en verkoop is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
algemene voorwaarden
© 2018 Koninklijke Tichelaar B.V. | Kalkovens 1, 8754 GP Makkum
alle rechten voorbehouden | algemene voorwaarden | privacy beleid | disclaimer | cookies | home